ตรวจสอบจาก Serial Number
ตรวจสอบจากไฟล์
ตรวจสอบจาก Common Name
ตรวจสอบจาก TAXID
ตรวจสอบสถานะใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์