คำแนะนำการลงทะเบียน


ลูกค้าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
 1. ลงทะเบียนเพื่อกรอกรายละเอียดการขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิคส์  
 2. เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว จะได้รับ "Request ID" และ "Password" สำหรับใช้พิพม์แบบฟอร์มใบสมัคร/ต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิคส์เท่านั้น 
 3. พิพม์แบบฟอร์มใบสมัคร/ต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิคส์  โดยใช้ "Request ID" และ "Password" ที่ได้รับ
 4. นำแบบฟอร์มใบสมัคร/ต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิคส์  มายื่นขอออกใบรับรองอิเล็กทรอนิคส์ ณ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
 5. เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับ "Customer ID" และ "Password" สำหรับเข้าสู่ระบบผ่านทาง E-Mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 6. ลูกค้าที่ลงทะเบียนและได้รับ "Customer ID" แล้ว สามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ขอต่ออายุใบรับรองฯ ขอใบรับรองฯ เพิ่ม หรือแจ้งยกเลิกการใช้ใบรับรองได้